O Glazbenoj školi

Naša misija: buditi i razvijati ljubav prema glazbi
Naša vizija: biti glazbeno središte iz kojeg se širi učenje s užitkom

Moderna glazbena škola Glazbene galerije iz Zagreba osnovana je 1994. godine. Prva je to hrvatska suvremena glazbena škola i kao takva bitno se razlikuje od tradicionalne glazbene škole. Ono što u najvećoj mjeri razlikuje jednu školu od druge, programske su i metodičke razlike.

Programske razlike

Ozbiljna ili zabavna glazba – glazba je vrijedna ili nije vrijedna

Moderna Glazbena škola - Glazbena GalerijaPolazeći od pretpostavke da je glazba ozbiljna ili zabavna, tradicionalna glazbena škola isključivo ili gotovo isključivo obrađuje skladbe ozbiljnih kompozitora. Nasuprot tome, Moderna glazbena škola kreće od one druge pretpostavke koja kaže da je glazba vrijedna ili nije vrijedna pa svojim programima osim obrada kompozicija velikana klasične literature kao što su J. S. Bach, W. A. Mozart ili L. van Beethoven obuhvaća i rad na kompozicijama rock klasika kao što su Beatlesi ili E. Presley kao i rad na zabavnim kompozicijama te filmskoj i plesnoj glazbi.

Metode rada

Pristup glazbenoj teoriji i solfeggiu

U tradicionalnoj glazbenoj školi glazbena teorija i solfeggio obrađuju se na satovima koji su odvojeni od satova instrumenta.

U Modernoj glazbenoj školi glazbena teorija i solfeggio interpolirani su u nastavu instrumenta tj. sastavni su dio nastavnog sata instrumenta te se uvijek radi o trenutačnoj primjeni teorije u praktičnoj nastavi na instrumentu. Time se izbjegava neusklađenost teorije i prakse što polazniku omogućuje da na zanimljiviji, atraktivniji i samim tim lakši način shvati smisao teorije i solfeggia te njihovu ulogu u glazbenoj praksi.

Što se pak Škole pjevanja tiče nastava glazbene teorije i solfeggia, za one koji to izaberu, održava se zasebno.

Individualna i grupna nastava

Individualna nastava instrumenta obilježje je tradicionalne glazbene škole.

Moderna glazbena škola specijalizirana je isključivo za grupnu nastavu instrumenta koja polaznicima, između ostalog, omogućuje da se na svakom satu uspoređuju i na taj način međusobno motiviraju i stimuliraju.

U Školi pjevanja nastava je i individualna i grupna.

Dnevnici rada i audio snimke

Dnevnik rada tradicionalno je sredstvo za bilježenje i praćenje realizacije nastavnog programa. Kako dnevnik rada omogućuje uvid samo u to što se radi, a ne i u to kako se radi, Moderna glazbena škola uvodi i audio snimanja svakog pojedinog polaznika u tijeku svake školske godine.