O glazbenoj školi

Programske razlike

Ozbiljna ili zabavna glazba – glazba je vrijedna ili nije vrijedna

Moderna Glazbena škola - Glazbena GalerijaPolazeći od pretpostavke da je glazba ozbiljna ili zabavna, tradicionalna glazbena škola isključivo ili gotovo isključivo obrađuje skladbe ozbiljnih kompozitora. Nasuprot tome, Moderna glazbena škola kreće od one druge pretpostavke koja kaže da je glazba vrijedna ili nije vrijedna pa svojim programima osim obrada kompozicija velikana klasične literature kao što su J. S. Bach, W. A. Mozart ili L. van Beethoven obuhvaća i rad na kompozicijama rock klasika kao što su Beatlesi ili E. Presley kao i rad na zabavnim kompozicijama te filmskoj i plesnoj glazbi.

Metodičke razlike

Pristup glazbenoj teoriji i solfeggiu

U tradicionalnoj glazbenoj školi glazbena teorija i solfeggio obrađuju se na satovima koji su odvojeni od satova instrumenta.

U Modernoj glazbenoj školi glazbena teorija i solfeggio interpolirani su u nastavu instrumenta tj. sastavni su dio nastavnog sata instrumenta te se uvijek tadi o trenutačnoj primjeni teorije u praktičnoj nastavi na instrumentu. Time se izbjegava neusklađenost teorije i prakse što polazniku omogućuje da na zanimljiviji, atraktivniji i samim tim lakši način shvati smisao teorije i solfeggia te njihovu ulogu u glazbenoj praksi.

Individualna i grupna nastava

Individualna nastava instrumenta i grupna nastava solfeggia obilježja su tradicionalne glazbene škole.

Moderna glazbena škola specijalizirana je isključivo za grupnu nastavu koja polaznicima, između ostalog, omogućuje da se na svakom satu uspoređuju i na taj način međusobno motiviraju i stimuliraju.

Dnevnici rada i audio snimke

Dnevnik rada tradicionalno je sredstvo za bilježenje i praćenje realizacije nastavnog programa. Kako dnevnik rada omogućuje uvid samo u to što se radi, a ne i u to kako se radi, Moderna glazbena škola uvodi audio snimanja svakog pojedinog polaznika u tijeku svake školske godine.